Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

                                                                                     ..., ngày ….. tháng…..năm…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

                           Kính gửi: …………………………………(1)………………………………..

1. Họ và tên: ……………………………………………………….…………………………………………………………

2. Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………….……………………………………………………….

3. Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………………………………….

4. Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu: …………………. ngày cấp: ………………. nơi cấp ………………

5. Địa chỉ thường trú: ……………………………….…………….………………………………………………………..

6. Số điện thoại: ……………………………….…………….. Địa chỉ Email: ……………….………………………….

7. Đơn vị công tác: …………………………………………………………………….…..……………………………….

8. Trình độ chuyên môn : ………………………………………………………… (2)…………………………………….

9. Mã số chứng chỉ hành nghề đã được cấp (nếu có): …………………….……………………………..………….

Đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:

9.1. Cấp chứng chỉ hành nghề □

Lĩnh vực hành nghề: …………………..……….(3) ……………..………. Hạng: …………………………..…………

9.2. Cấp lại chứng chỉ hành nghề □

Lý do đề nghị cấp lại chứng chỉ: …………………….………….. (4) ……………………………………………………..

9.3. Điều chỉnh/Bổ sung nội dung hành nghề □

Lĩnh vực hành nghề Điều chỉnh/bổ sung: ……………………(3) ……………. Hạng: ………..………………………

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

Danh mục các loại chứng chỉ hành nghề xây dựng

  Hiện nay Bộ xây dựng, Sở xây dựng, các Hiệp hội xây dựng quản lý tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề bao gồm những lĩnh vực sau:

1Kỹ Sư Định giá xây dựngDG01
2Giám sát Dân dụng và Công nghiệpGS01
3Giám sát lắp đặt thiết bị Công trình, Công NghệGS02
4Giám sát công trình giao thông cầuGS03
5Giám sát công trình giao thông đường sắtGS04
6Giám sát công trình giao thông hầmGS05
7Giám sát công trình NN&PTNTGS06
8Giám sát công trình CảngGS07
9Giám sát công trình đường bộGS08
10Hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nướcGS09
11Hạ tầng kỹ thuật chất thải rắnGS11
12Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy vănKS01
13Khảo sát địa hìnhKS02
14Kiểm định xây dựng công trình cầuKD01
15Kiểm định công trình xây dựng DD&CNKD02
16Kiểm định công trình đường sắtKD03
17Kiểm định công trình giao thông đường bộKD04
18Kiểm định công trình NN&PTNTKD05
19Kiểm định công trình đường thủyKD06
20Kiểm định Hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nướcKD07
21Kiểm định Hạ tầng kỹ thuật chất thải rắnKD09
22Thiết kế An toàn PCCNTK01
23Thiết kế Cấp thoát nướcTK02
24Thiết kế công trình CầuTK03
25Thiết kế Điện – Cơ điệnTK04
26Thiết kế HầmTK05
27Thiết kế Thông gió – cấp thoát nhiệtTK06
28Thiết kế Công trình GT đường bộTK07
29Thiết kế Công trình GT đường sắtTK08
30Thiết kế Kết cấu công trình DD&CNTK09
31Thiết kế Kiến trúc công trìnhTK10
32Thiết kế Quy hoạch xây dựngTK11
33Thiết kế cảng đường thủyTK12
34Thiết kế công trình NN&PTNTTK13
35Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nướcTK14
36Thiết kế Đường dây trạm biến ápTK15
37Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật chất thải rắnTK16
38Quản lý dự ánQLDA

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng(Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng)

Hướng dẫn sử dụng mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng:

(1) Tên cơ quan có thẩm quyền

(2) Ghi rõ chuyên ngành, hệ đào tạo

(1) Lĩnh vực hành nghề theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư này.

(2) Ghi rõ lý do theo quy định Khoản 1 Điều 17 Thông tư này.