Cấp chứng chỉ năng lực tư vấn quản lý dự án

Chứng chỉ năng lực tư vấn quản lý dự án có vai trò gì đối với tổ chức, doanh nghiệp xây dựng?

  • Là một trong những điều kiện để được tham gia dự thầu.
  • Là hồ sơ cần và đủ để hoàn tất thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán công trình.
  • Là điều kiện bất buộc để tham gia hoạt động xây dựng theo Thông tư 17/2016/TT-BXD và Nghị định 42/2017/NĐ-CP.

Hiểu được những khó khăn từ phía các đơn vị, doanh nghiệp xây dựng trong quá trình làm hồ sơ, thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực tư vấn quản lý dự án. Đơn vị liên kết trực tiếp của Bộ Xây dựng, Tổng Hội xây dựng, Sở Xây dựng được phép tư vấn, hỗ trợ dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

 Bảng tiêu chí đánh giá năng lực tổ chức tư vấn quản lý dự án

STT Tiêu chí đánh giá Hạng I Hạng II Hạng III Điểm
1 Giám đốc quản lý dự án 05 điểm/người 05 điểm/người 05 điểm/người 0÷15
2 Người phụ trách lĩnh vực chuyên môn có chứng chỉ hành nghề phù hợp 05 điểm/người 05 điểm/người 05 điểm/người 0÷25
3 Số người có chuyên môn phù hợp 1,5 điểm/người 02 điểm/người 03 điểm/người 0÷30
3 Quy trình quản lý thực hiện công việc và hệ thống quản lý chất lượng Có quy trình phù hợp với nội dung công tác quản lý dự án Có quy trình phù hợp với nội dung công tác quản lý dự án Có quy trình phù hợp với nội dung công tác quản lý dự án 5
Quy trình chi tiết, rõ ràng; có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001 Quy trình chi tiết, rõ ràng; có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001 Quy trình chi tiết, rõ ràng; có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001 10
4 Số công việc, hợp đồng đã thực hiện Đã thực hiện quản lý ít nhất 1 (một) dự án nhóm A hoặc 2 (hai) dự án nhóm B cùng loại Đã thực hiện quản lý ít nhất 1 (một) dự án nhóm B hoặc 2 (hai) dự án nhóm C cùng loại Không yêu cầu 10÷15
5 Năng lực tài chính của tổ chức Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 03 năm liên tiếp tính đến thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 03 năm liên tiếp tính đến thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 03 năm liên tiếp tính đến thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực 5
7 Tổng điểm < 75 < 75 < 70 Không đạt
≥ 75 ≥ 75 ≥ 70 Đạt

Một số điều kiện cần và đủ

  • Doanh nghiệp hoạt động từ 3 năm trở lên và có báo cáo tài chính 3 năm gần nhất.
  • Hợp đồng và thanh lý hợp đồng phù hợp với lĩnh vực xin cấp.
  • Chứng nhận ISO phù hợp với lĩnh vực xin cấp

Hồ sơ thủ tục xin cấp bao gồm:

hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực tư vấn quản lý dự án

Cơ quan thẩm quyền cấp chứng chỉ

  • Chứng chỉ năng lực tổ chức tư vấn quản lý dự án do Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng cấp.
  • Chứng chỉ năng lực tổ chức tư vấn quản lý dự án hạng 2, 3 do Sở Xây dựng cấp.